BBC News, O'zbek - Бош са?ифа

 • Bi-bi-si O‘zbek TV - Afg‘oniston uchun 17 yanvar teledasturi

  Dastur haftada 5 kun - dushanbadan juma kuniga qadar Toshkent vaqti bilan soat 18.30 -18.40 da efirga uzatiladi.

 • ?збекистон, Буюк Британия: Катта Лангар ?уръони жумбо?и ортидан

  ?зининг к?п асрлик ватани б?лмиш бир ?збек ?ишло?и номи билан аталган к??на "Катта Лангар ?уръони изидан" 40 да?и?алик ?ужжатли фильмнинг мавзуси б?либ, уни эндиликда bbc.com/uzbek веб-сайтида томоша ?илиш мумкин. "Катта Лангар ?уръони изидан" филмида Би-би-си ?збек Хизмати ?збекистондаги маш?ур Sevimli TV телеканали билан ?амкорликда са?ифалари дунё б?йлаб сочилиб кетган нодир ??лёзма ?аётидаги бурилишлар ва ?згаришлар изидан тушади.

?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларини ?андай ??лга олмо?да? - BBCUzbek тад?и? этади

?збекистон аёллари Ипак Й?ли бозорларидан эркакларни ?андай си?иб чи?армо?да, янги ?ужжатли фильм - бозордаги савдо-соти?и, деб икки ?лимдан ?айтган Му?айё ?озир манаман, деган тадбиркор. Кичиккина Риштондан туриб, ма?сулотларини энди ?аф?оз ?адар экспорт ?илмо?чи. У Осиёни Европага бо?лай оладими?

BBC News Uzbek билан инглиз тилини ?рганинг!

BBC News Uzbek билан инглиз тилини ?рганинг! Видеодарсларимизни томоша ?илинг ва тестларимиз ор?али инглиз тили борасидаги билимларингизни синанг.

 • ?збекистон: Каримов ёпган, Мирзиёев очган ?ишло?да BBC Uzbek нималарни к?рди?

  ?збекистонда мар?ум Ислом Каримов та?и?лаган ?ишло?ларни орадан ?арийб 20 йил ?тиб, Шавкат Миризёев нега очмо?да? Мирзиёевнинг ?арори ?збекистон и?тисоди учун фойда келтирадими ёки хавфсизликка та?дид соладими? BBC Uzbek 2 минг метр баландда жойлашган шундай ?ишло?лардан бирида б?лди. К?п йиллар дунёдан узиб ташланган жойда бугун нималар кечмо?да?

 • Му?ожирликнинг ?атти? нони

  Марказий Осиёдан ?ар йили Россияга миллионлаб ме?нат му?ожирлари келишади. Мазкур ?олат ортидаги асосий сабаб эса минта?а, айни?са, ?збекистондаги о?ир и?тисодий шароит, ишсизлик билан изо?ланади. Бугун мигрантлар а?воли ?андай? ?андай орзулар билан яшашмо?да?

 • Голландия: 101 ?збекни нега ?лдиришганди?

  101 йигит ?збекистондан чи?иб, Европага урушга кетишди. Аммо олис ва сову? ?лкада уларни жанда-жундага ?раб, маймунсифат махлу?лар, деб томошага ??йишди. К?пи очлик, калтак ва сову?дан ?лди. Тирикларини Голландия марказидаги ?рмонга олиб чи?иб отишди. Бу ?збеклар ким ва уларнинг ?збекистондаги я?инларини бугун топиш мумкинми?

Мирзиёев ва Рустам Эмомали учрашди: Президент ва ?оким учрашуви фа?ат геосиёсий ?адамми?

Тошкент, Мирзиёев ва Рустам Эмомали учрашди: Бу фа?ат геосиёсий ?адамми? - Тожикистон Президенти т?н?ич ??ли, Душанбе ша?ар ?окимининг ?збекистонга илк хорижий ташрифи аксарият минта?авий экспертлар ниго?ига тушган во?еъликка айланди, ?арама-?арши ба?оларга сабаб б?лди...

Россия Путини: Яккалаб ??йилган пошшодан Я?ин Шар? та?дирини ?ал ?илувчи шахсга айланиш

Россиянинг геосиёсий таъсири кенгайди ва Я?ин Шар?да му?им ?йинчига айланди. Москва Сурияда ?арбий амалиёт бошлаганидан т?рт йил ?тиб, Россия минта?адаги ?ал ?илувчи куч ва му?им ?йинчи ма?омини А?Шдан тортиб олмо?да.

НАТО 70 ёшда: Байрамона кайфият й??

70 ёшга т?лишни байрам ?илишга нима етсин? Аммо НАТО ?з таваллуд айёмини Лондон чеккасида ?укумат ва давлат ра?барлари билан дабдабасиз нишонламо?да. Нимага?

Дин ва дунё: Румий – с?нмас ?уёш, адо?сиз му?аббат

Туркиянинг К?нё ша?рига ?ишин-ёзин сайё?лар о?ими т?хтамайди. Аксарият бу ша?арга фа?ат бир ма?сад билан келади: ?азрат Мавлоно зиёрати... Мусулмон, насроний, я?удийнию буддавийни ё динсизларни ?ам бирдек ?зига тортадиган хил?ат - Румийнинг жозибаси нимада? Гулсевар Замон видео лав?аси

Тошкент ?окимининг ?лим та?диди ?збекистон бош?арув усулини фош ?илдими?

"Орти?х?жаев ё ?зини ?алчаликка солиб, ё билиб ё билмай, жамиятдаги ва давлат бош?арувидаги ?а?и?ий ?олатни, ?а?и?ий з?равонликни ва ?а?и?ий иллатларни очиб бериб ??йди”, - дейди Мало?ат Эшон?улова.

'Турфа та?дирлар'

Му?ожиротда яшаётган ва турли со?аларда фаолият ?илаётган ?збекистонликлар билан су?батлар.

?урбатдаги ?ариблар ёки 'Московобод'

Миллионлаб марказий осиёликлар Россияда риз? теришмо?да. Пойтахт Москванинг ?зида уларнинг сони ?н минглаб.

Узо?даги я?инлар ва ё ?ижратдаги та?дирлар

Би-би-си ?збек хизмати телевизион дастури янги фильмида Амир Олимхоннинг Туркияда яшаётган авлодлари ?а?ида ?икоя ?илинади.

Тингланг,Би-би-си Аф?онистон учун

Би-би-си ?збек хизматининг Аф?онистон учун янгиликлари ва хабарлари

 • Видеожурналистика б?йича масла?атлар

  Видеотасвирга олиш пайтида сизни журналистикадан бош?а масала чал?итмаслиги чорасини олдиндан к?ришингиз лозим – й?лга чи?ишдан олдин ихтиёрингиздаги аппаратурани текшириб олишни одат ?илинг!

 • Facebook Liveни тайёрлаш

  Facebook Live сизга ?з аудиториянгиз билан бо?ланиш имконини беради. Сиз жонли муло?отни бошлаган он, фолловерларингиз бу ?а?да ого?лантирилади ва шу за?отиё? жонли муло?отга ??шилишлари мумкин. Бу шошилинч хабарни эълон ?илишнинг ?ам энг ?улай усули. Би-би-си Жа?он Хизмати Шар?ий Осиё б?лимининг ра?амли медиа б?йича му?аррири Бруно Гарсез ?з тажрибаси билан ?рто?лашади.

 • Сайт учун фотосурат танлаш

  Веб-сайтга фотосуратга танлаётганда, унинг ?а?и?ийлигини текшириш, муаллифлик ?у?у?и таъминланганига ?амда ахло?ий жи?атларга эътибор ?аратиш му?им.

 • Радио клип танлаш

  Радио клип (ё парча) ?идираётганда эсда ?оларли, ёр?ин ибораларни тутиб олишга ?аракат ?илинг. Сизнинг эътиборингизни жалб ?илган нарса ноодатий ёки ?изи?арли б?лиши мумкин. Сизнинг клипингиз гапираётган одамнинг ?ис-туй?усини намоён этиши мумкин.